Deze website is eigendom van Sales New World.

Contactgegevens

Sales New World
Telefoonnummer: 055/20 84 74
E-mailadres: info@salesnewworld.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud de gebruiksvoorwaarden. De bezoeker verbindt zich ertoe de gebruiksvoorwaarden na te leven.

Mocht een bepaling van de opgenomen gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar, of strijdig zijn met een bepaling van dwingend recht, dan zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Sales New World behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. De bezoeker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Elk gebruik dat de bezoeker maakt van de informatie op de website is volledig op eigen risico.

We besteden veel zorg en aandacht aan onze website en we streven ernaar om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks alle inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Mocht u als bezoeker onjuistheden opmerken, dan mag u steeds contact opnemen met de webbeheerder via info@salesnewworld.be

Sales New World kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings, zelf indien die zou voortvloeien uit een zware of herhaaldelijke fout veroorzaakt via de website, door virussen, computermisdrijven, hacking en dit zelfs indien  Sales New World gewaarschuwd werd voor deze schade. Sales New World kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het uitvallen of het eventuele disfunctioneren van het contactsysteem.  Sales New World is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar website.

Sales New World kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Ten allen tijde, kan  Sales New World de inhoud van de site zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen.  Sales New World geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sales New World kan in geen geval tegenover derden, op direct of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Sales New World verklaart uitdrukkelijk dat zij in geen geval aansprakelijk gehouden kan worden voor de inhoud of de kenmerken van deze website  of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sales New World of rechthoudende derden

Bescherming van persoonsgegevens

Sales New World hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de bezoeker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en informatieverstrekking. Door zijn of haar persoonsgegevens aan Sales New World te verstrekken geeft de bezoeker uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden:

Sales New World verzamelt de persoonsgegevens op basis van de gegevens die door de bezoeker werden ingevuld via een contactformulier, via een e-mailbericht of enigerlei andere wijze. Sales New World verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden, tenzij de wet Sales New World hiertoe verplicht of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door de interne diensten van Sales New World worden gebruikt met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven en/of informatieve e-mails en om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening of om u gevraagde informatie te bezorgen.

Sales New World gebruikt uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden.

De bezoeker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de bezoeker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag  of via info@salesnewworld.be de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan de bezoeker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Sales New World kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar de website gekomen is of waarlangs de bezoeker die verlaat. Dit maakt het voor Sales New World mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de bezoekers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De internetbrowser laat de bezoeker toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat de bezoeker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de bezoeker de cookies nadien van zijn of haar harde schijf verwijdert. De bezoeker kan hiervoor de help-functie van de internetbrowser raadplegen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De bezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn of haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Sales New World wijst de bezoeker er echter op dat hij of zij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker de toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde en/of Gent bevoegd.

Meer weten